PRAVIDLA

Povinnosti a pravidla 

  závodu HaKi-run


Závodník má povinnost:

- poskytnout první pomoc

- neodhazovat odpadky a obaly mimo místa k tomu určená

- dodržet stanovenou trasu závodu

- mít vždy na viditelném místě připevněné startovní číslo na přední horní vrstvě oblečení, tak aby bylo čitelné rozhodčími/časoměřiči

- řídit se pokyny pořadatelů


Pravidla závodu:

- účastník závodu se řádně zaregistruje a zaplatí startovné

- účast na závodě je dobrovolná

- závodí na vlastní riziko a nebezpečí

- je psychicky a zdravotně způsobilý se závodu zúčastnit a v případě jakéhokoliv zranění či úrazu nebude po pořadateli požadovat žádné finanční ani jiné a bolestné

- veškeré materiály /fotografie a videa/ pořízené během akce mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář

- je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání závodu,zejména za místo startu, cíle, turisticky značených tras, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky závodu dané např.počasím. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.

- bere na vědomí, že pořadatel během závodu nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka mimo k tomu místa určeným

- je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě

- byl důkladně poučen o průběhu závodu

- netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním vylučujícím start závodu

- zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis na papírové přihlášce

- je povinen řídit se regulemi tohoto závodu a dodržet trasu závodu

- závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky

- registrační poplatek je konečný a nevratný

- změny v registracích /změna jména,tratě/ jsou možné na emailu: hakirun@email.cz. Změna v registracích není zpoplatněna

- pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu i vyhlášení výsledků

- pořadatel si vyhrazuje právo upravit trasu závodu

- pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků a to bez náhrady startovného

- pokud závodník ukončí závod předčasně,je povinen o tomto informovat pořadatele závodu


Startovné pro nezletilé:

- pro děti mladší 15 let je nutné vyplnění souhlasu zákonného zástupce dítěte se startem závodu